شماره‌ 2149‏‎ ‎‏‏،‏‎25 JUN 2000 تير 1379 ، ‏‎ يكشنبه‌ 5‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
خويشاوندي‌‏‎ قومي‌‏‎ شيوه‌هاي‌‏‎


(آخر‏‎ بخش‌‏‎) خويشاوندي‌‏‎ و‏‎ ازدواج‌‏‎ خانواده‌ ، ‏‎ مردم‌شناسي‌‏‎
ستوده‌‏‎ هدايت‌الله‌‏‎
همسرگزيني‌‏‎ شيوه‌هاي‌‏‎
ازدواج‌‏‎ ممنوعيت‌‏‎ پديده‌‏‎ ازدواج‌ ، ‏‎ جهاني‌‏‎ و‏‎ كلي‌‏‎ اصول‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
از‏‎ اگر‏‎.‎است‌‏‎ (حرام‌‏‎ آنها‏‎ با‏‎ ازدواج‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎)محارم‌‏‎ با‏‎
پرو‏‎ مصر ، ‏‎ در‏‎ خواهر‏‎ و‏‎ برادر‏‎ ازدواج‌‏‎ مانند‏‎ استثنايي‌‏‎ موارد‏‎
آنها‏‎ با‏‎ ازدواج‌‏‎ كه‌‏‎.‎.‎.‎و‏‎ هاوايي‌‏‎ بوميان‌‏‎ و‏‎ باستان‌‏‎ ايران‌‏‎ و‏‎
بگذريم‌ ، ‏‎ بوده‌ ، ‏‎ مجاز‏‎ ارث‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ خانوادگي‌‏‎ سلطه‌‏‎ ادامه‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎
چه‌‏‎ و‏‎ ابتدايي‌‏‎ چه‌‏‎ بشري‌‏‎ جوامع‌‏‎ همه‌‏‎ در‏‎ تقريبا‏‎ ممنوعيت‌‏‎ اين‌‏‎
:داريم‌‏‎ همسرگزيني‌‏‎ شيوه‌‏‎ دو‏‎ معمولا‏‎.مي‌خورد‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ مدرن‌‏‎
.همسري‌‏‎ درون‌‏‎ و‏‎ همسري‌‏‎ برون‌‏‎
محدوده‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ ازدواج‌‏‎ ممنوعيت‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ همسري‌‏‎ برون‌‏‎
فرد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ قاعده‌اي‌‏‎ و‏‎ رسمي‌‏‎ مي‌گيرد ، ‏‎ شكل‌‏‎ خويشاوندي‌‏‎
يا‏‎ خويشاوندي‌‏‎)‎خود‏‎ اجتماعي‌‏‎ گروه‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ مي‌شود‏‎ مجبور‏‎
قاعده‌‏‎ و‏‎ رسم‌‏‎ همسري‌‏‎ درون‌‏‎.‎كند‏‎ همسرگزيني‌‏‎ (..‎.‎و‏‎ اعتقادي‌‏‎
كه‌‏‎ گروهي‌‏‎ درون‌‏‎ از‏‎ را ، ‏‎ خود‏‎ همسر‏‎ مي‌شود ، ‏‎ مجبور‏‎ فرد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
.كند‏‎ انتخاب‏‎ دارد ، ‏‎ تعلق‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎
بنابر‏‎ كه‌‏‎ بختياري‌‏‎ و‏‎ چهارمحال‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ روستايي‌‏‎ "هوفل‌‏‎"
ازدواج‌‏‎ خويش‌‏‎ غير‏‎ با‏‎ آن‌ ، ‏‎ اهالي‌‏‎ از‏‎ هيچيك‌‏‎ قاعده‌ ، ‏‎
اگر‏‎ كه‌‏‎ باورند‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ آنان‌‏‎.‎(همسري‌‏‎ درون‌‏‎)‎نمي‌كند‏‎
انسان‌‏‎ كه‌‏‎ -غريبه‌‏‎ مردي‌‏‎ و‏‎ هوفلي‌‏‎ دختر‏‎ بين‌‏‎ عميق‌‏‎ علاقه‌اي‌‏‎
اشكالي‌‏‎ آنها‏‎ ازدواج‌‏‎ شود ، ‏‎ ايجاد‏‎ -‎باشد‏‎ هم‌‏‎ شريفي‌‏‎ و‏‎ پاك‌‏‎
روستا ، ‏‎ اين‌‏‎ ازدواجهاي‌‏‎ همه‌‏‎ تقريبا‏‎(همسري‌‏‎ برون‌‏‎)‎ندارد‏‎
دو‏‎ فرزندان‌‏‎ بين‌‏‎ ازدواج‌‏‎.است‌‏‎ ايلي‌‏‎ درون‌‏‎ يا‏‎ گروهي‌‏‎ درون‌‏‎
نخست‌‏‎ بار‏‎ براي‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ صورت‌‏‎ بدين‌‏‎ روستا‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ برادر ، ‏‎
به‌‏‎)‎كند‏‎ ازدواج‌‏‎ ديگر‏‎ برادر‏‎ دختر‏‎ با‏‎ برادر‏‎ يك‌‏‎ پسران‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
ساير‏‎ ‎‏‏،‏‎(باشند‏‎ ارشد‏‎ اولاد‏‎ دختر‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ پسر‏‎ هم‌‏‎ كه‌‏‎ شرطي‌‏‎
.داشت‌‏‎ نخواهند‏‎ ازدواج‌‏‎ حق‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ برادر‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ فرزندان‌‏‎
خويش‌‏‎ با‏‎ ازدواج‌‏‎":‎كه‌‏‎ دارند‏‎ ضربالمثلي‌‏‎ "هوفلي‌‏‎" روستاييان‌‏‎
به‌‏‎ وشايد‏‎ "گيرد‏‎ صورت‌‏‎ نبايد‏‎ بعدي‌‏‎ ازدواج‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ خوش‌‏‎ يكبار‏‎
خيلي‌‏‎ آنان‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ ژنتيكي‌‏‎ نارساييهاي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎
.است‌‏‎ كم‌‏‎
"سررات‌‏‎" و‏‎ "لويرات‌‏‎"
به‌‏‎ معيني‌‏‎ افراد‏‎ ازدواج‌‏‎ خانوادگي‌ ، ‏‎ رويداد‏‎ اثر‏‎ بر‏‎ گاه‌‏‎
از‏‎ يهود ، پس‌‏‎ دين‌‏‎ در‏‎.مي‌آيد‏‎ در‏‎ اجبار‏‎ و‏‎ الزامي‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎
با‏‎ است‌‏‎ مجبور‏‎ و‏‎ دارد‏‎ وظيفه‌‏‎ او‏‎ برادران‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ برادر ، ‏‎ مرگ‌‏‎
را‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎ ازدواج‌‏‎ (‎برادر‏‎ بيوه‌‏‎) خود‏‎ برادر‏‎ همسر‏‎
يهود‏‎ دين‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ قاعده‌اي‌‏‎ و‏‎ رسم‌‏‎ لويرات‌‏‎.گويند‏‎ "لويرات‌‏‎"
برادر‏‎ با‏‎ -اول‌‏‎ درجه‌‏‎ در‏‎ -شوهر‏‎ مرگ‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ است‌‏‎ مجبور‏‎ زن‌‏‎ كه‌‏‎
رسم‌‏‎ اين‌‏‎ ايلات‌‏‎ در‏‎ بويژه‌‏‎ ما‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎.‎كند‏‎ ازدواج‌‏‎ شوهر‏‎
.باشد‏‎ الزامي‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ آنكه‌‏‎ بدون‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ ديده‌‏‎
اساس‌‏‎ بر‏‎.همسر‏‎ مرگ‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ باخواهرزن‌‏‎ ازدواج‌‏‎ يعني‌‏‎ "سررات‌‏‎"
با‏‎ اول‌‏‎ درجه‌‏‎ در‏‎ همسرش‌‏‎ مرگ‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ است‌‏‎ مجبور‏‎ مرد‏‎ رسم‌‏‎ اين‌‏‎
ولي‌‏‎ دارد ، ‏‎ وجود‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ رسم‌‏‎ اين‌‏‎.كند‏‎ ازدواج‌‏‎ خواهرزن‌‏‎
. نيست‌‏‎ كار‏‎ در‏‎ اجباري‌‏‎
زن‌ ، ‏‎ خواهر‏‎ يا‏‎ برادر‏‎ بيوه‌‏‎ با‏‎ ازدواج‌‏‎ نمونه‌هاي‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎
جامعه‌ ، ‏‎ در‏‎ ازدواج‌‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ ولي‌‏‎ ;نيست‌‏‎ كم‌‏‎ همسر‏‎ مرگ‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
از‏‎ سرپرستي‌‏‎)‎ عاطفي‌‏‎ جنبه‌‏‎ معمولا‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ اجباري‌‏‎ و‏‎ الزامي‌‏‎
حيف‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎)‎اقتصادي‌‏‎ و‏‎ (‎برادرزاده‌ها‏‎ و‏‎ خواهرزاده‌ها‏‎
.دارد‏‎ (‎برادر‏‎ يا‏‎ خواهر‏‎ ثروت‌‏‎ ميل‌‏‎ و‏‎
پيدايي‌‏‎ امكان‌‏‎ لويرات‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ ;نمي‌انجامد‏‎ چندزني‌‏‎ به‌‏‎ سررات‌‏‎
بازسازي‌‏‎ رسم‌ ، ‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اصلي‌‏‎ هدف‌‏‎.دارد‏‎ وجود‏‎ چندزني‌‏‎
فرد‏‎ پدر ، نزديكترين‌‏‎ مرگ‌‏‎ با‏‎ لويرات‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ نخستين‌‏‎ خانواده‌‏‎
خانواده‌‏‎ و‏‎ بگيرد‏‎ را‏‎ پدر‏‎ جاي‌‏‎ مي‌تواند‏‎ كه‌‏‎ عموست‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎
نزديكترين‌‏‎ مادر ، ‏‎ مرگ‌‏‎ با‏‎ سررات‌‏‎ در‏‎ ;كند‏‎ بازسازي‌‏‎ را‏‎ نخستين‌‏‎
.است‌‏‎ خاله‌‏‎ شود ، ‏‎ مادر‏‎ جايگزين‌‏‎ مي‌تواند‏‎ كه‌‏‎ كس‌‏‎
خويشاوندي‌‏‎
وممكن‌‏‎ مي‌كند‏‎ بيان‌‏‎ را‏‎ نسلها‏‎ بين‌‏‎ روابط‏‎ وجود‏‎ خويشاوندي‌‏‎
و‏‎ (‎داشتن‌‏‎ خوني‌‏‎ رابطه‌‏‎)‎ زيستي‌‏‎ مقوله‌‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ روابط‏‎ اين‌‏‎ است‌‏‎
شناسان‌ ، ‏‎ مردم‌‏‎.گردد‏‎ منتهي‌‏‎ (‎ازدواج‌‏‎ توسط‏‎ رابطه‌‏‎)‎سببي‌‏‎
روابط‏‎ شامل‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانند‏‎ اجتماعي‌‏‎ پديده‌اي‌‏‎ را‏‎ خويشاوندي‌‏‎
زمينه‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ خويشاوندي‌‏‎مي‌گردد‏‎ نسل‌‏‎ اندر‏‎ نسل‌‏‎ خوني‌‏‎
سياسي‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎ زندگي‌‏‎ تمام‌‏‎ دهنده‌‏‎ ارتباط‏‎
دو‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ ازدواج‌‏‎ اساسي‌‏‎ كار‏‎ و‏‎ است‌‏‎ سنتي‌‏‎ جامعه‌هاي‌‏‎
به‌‏‎ ندارند‏‎ رابطه‌اي‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ خانواده‌‏‎ دو‏‎ يا‏‎ دودمان‌‏‎
اين‌‏‎ تامين‌‏‎ جامعه‌ها ، ‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ در‏‎.‎كند‏‎ مربوط‏‎ يكديگر‏‎
.است‌‏‎ زنان‌‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ دودمانها‏‎ ميان‌‏‎ بستگي‌‏‎
از‏‎ آنكه‌‏‎ براي‌‏‎ اجتماعي‌ ، ‏‎ زندگي‌‏‎ تحليل‌‏‎ در‏‎ شناسان‌‏‎ مردم‌‏‎
روابط‏‎ بايد‏‎ نخست‌‏‎ يابند ، ‏‎ آگاهي‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ رابطه‌‏‎ هرگونه‌‏‎
تحقيق‌‏‎ واقع‌ ، ‏‎ در‏‎ خويشاوندي‌ ، ‏‎ بررسي‌‏‎.‎بشناسند‏‎ را‏‎ خويشاوندي‌‏‎
و‏‎ اصل‌‏‎)تبار‏‎ بر‏‎ مبتني‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ پيوندهاي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ درباره‌‏‎
و‏‎ استحكام‌‏‎ استقرار ، ‏‎ سوي‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ چگونه‌‏‎ زناشويي‌ ، ‏‎ و‏‎ (نسب‏‎
و‏‎ فراموش‌‏‎ تعديل‌ ، ‏‎ چگونه‌‏‎ ديگر ، ‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌يابند‏‎ انسجام‌‏‎
ارتباطي‌‏‎ چه‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ پيوندهاي‌‏‎ ضمن‌ ، اين‌‏‎ در‏‎.مي‌شود‏‎ نابود‏‎
.دارد‏‎ شخصي‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ عمل‌‏‎ ديگر‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎ با‏‎
والدين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ باور‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ آمريكايي‌‏‎ شناس‌‏‎ مردم‌‏‎ "مورگان‌‏‎"
شخصي‌‏‎ ميان‌‏‎.‎متمايزند‏‎ جسماني‌‏‎ و‏‎ طبيعي‌‏‎ والدين‌‏‎ از‏‎ اجتماعي‌‏‎
عملا‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ شناخته‌‏‎ فرد‏‎ يك‌‏‎ مادر‏‎ يا‏‎ پدر‏‎ كه‌‏‎
براي‌‏‎.‎دارد‏‎ وجود‏‎ اساسي‌‏‎ تمايزي‌‏‎ آورده‌ ، ‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بچه‌‏‎
كه‌‏‎ باورند‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ "برمه‌‏‎" قبايل‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ مردمان‌‏‎:‎مثال‌‏‎
آمده‌اند ، ‏‎ دنيا‏‎ به‌‏‎ پدر‏‎ دو‏‎ و‏‎ مادر‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ فرزنداني‌‏‎
بوميان‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎.ندارند‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ خويشاوندي‌‏‎ هيچگونه‌‏‎
نقشي‌‏‎ هيچ‌‏‎ مادر‏‎ آبستني‌‏‎ و‏‎ مثل‌‏‎ توليد‏‎ در‏‎ پدر‏‎ براي‌‏‎ استراليا‏‎
زنها‏‎ آبستني‌‏‎ باعث‌‏‎ ارواح‌‏‎ كه‌‏‎ معتقدند‏‎ و‏‎ نيستند‏‎ قايل‌‏‎
.مي‌شوند‏‎
توتمي‌‏‎ خويشاوندي‌‏‎
پديد‏‎ واقعي‌‏‎ همخون‌‏‎ با‏‎ ازدواج‌‏‎ با‏‎ تنها‏‎ خويشاوندي‌‏‎ رابطه‌‏‎
انجام‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ قراردادي‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ خويشاوندي‌‏‎ بلكه‌‏‎ ;نمي‌آيد‏‎
(توتم‌‏‎)‎ مشترك‌‏‎ نياي‌‏‎ يك‌‏‎ تبار‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ كلان‌‏‎ يك‌‏‎ اعضاي‌‏‎.‎مي‌رسد‏‎
(مشترك‌‏‎ نياي‌‏‎) اشتراك‌‏‎ همين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ همبستگي‌‏‎ هستند‏‎
حساب‏‎ به‌‏‎ "همخون‌‏‎"را‏‎ خود‏‎ روآنان‌‏‎ همين‌‏‎ از‏‎.‎مي‌گيرند‏‎
افراد‏‎ با‏‎ يعني‌‏‎ ;مي‌دهند‏‎ تن‌‏‎ "همسري‌‏‎ برون‌‏‎" به‌‏‎ و‏‎ مي‌آورند‏‎
.مي‌كنند‏‎ ازدواج‌‏‎ هستند ، ‏‎ ديگري‌‏‎ توتم‌‏‎ داراي‌‏‎ كه‌‏‎ ديگر‏‎ كلان‌‏‎
دنياي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ واقعيت‌‏‎ اين‌‏‎ نشانگر‏‎ توتمي‌‏‎ خويشاوندي‌‏‎
حساب‏‎ به‌‏‎ خويشاوندي‌‏‎ همخوني‌‏‎ تنها‏‎ انساني‌‏‎ روابط‏‎ پيچيده‌‏‎
نوعي‌‏‎ به‌‏‎ انسانها‏‎ موارد ، ‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ در‏‎ بلكه‌‏‎ ;نمي‌آيد‏‎
يا‏‎ همخوني‌‏‎ آرزوي‌‏‎مي‌پندارند‏‎ واقعيت‌‏‎ را‏‎ همخوني‌‏‎ آرزوي‌‏‎
مختلف‌‏‎ ايلات‌‏‎ سنتي‌‏‎ ساخت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ همانطوري‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"آرماني‌‏‎ همخوني‌‏‎"
مثلا‏‎)‎بالاتر‏‎ به‌‏‎ خانواده‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ رسم‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎
تيره‌ ، ‏‎ طايفه‌ ، ‏‎ اولاد ، ‏‎ خانواده‌ ، ‏‎ از‏‎ بعد‏‎ بويراحمدي‌‏‎ ايل‌‏‎ در‏‎
چشم‌‏‎ به‌‏‎ خويشاوندي‌‏‎ رابطه‌‏‎ ديگر‏‎ كه‌‏‎ مي‌بينيم‌‏‎ مي‌رسيم‌‏‎ (ايل‌‏‎
و‏‎ تبار‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ افراد‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ اما‏‎.نمي‌خورد‏‎
همين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ پيوند‏‎ و‏‎ بستگي‌‏‎ و‏‎ مي‌دانند‏‎ مشترك‌‏‎ نياي‌‏‎
.مي‌آورند‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ خويشاوندي‌‏‎ خاص‌‏‎ مايه‌هاي‌‏‎
خويشاوندي‌‏‎ ساختار‏‎ گوناگوني‌‏‎
اصطلاحات‌‏‎ شرقي‌ ، ‏‎ فرهنگهاي‌‏‎ بويژه‌‏‎ فرهنگها ، ‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ در‏‎
محدود‏‎ بلاواسطه‌‏‎ زيستي‌‏‎ نسل‌‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ "مادر‏‎" و‏‎ "پدر‏‎"خويشاوندي‌‏‎
فرزندان‌‏‎ براي‌‏‎ "خواهر‏‎" و‏‎ "برادر‏‎" اصطلاحات‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎
ديگر ، ‏‎ انساني‌‏‎ افرادگروههاي‌‏‎ كارمي‌برند ، ‏‎ به‌‏‎ والدين‌‏‎ همان‌‏‎
الگوي‌‏‎ در‏‎.مي‌شوند‏‎ دسته‌بندي‌‏‎ خويشاونديشان‌‏‎ گوناگوني‌‏‎ به‌‏‎
از‏‎ خويشاونداني‌‏‎ براي‌‏‎ غربي‌‏‎ جامعه‌هاي‌‏‎ خويشاوندي‌‏‎ واژگان‌‏‎
استفاده‌‏‎ مورد‏‎ را‏‎ "آنكل‌‏‎" اصطلاح‌‏‎ پدري‌‏‎ طرف‌‏‎ و‏‎ مادري‌‏‎ سوي‌‏‎
اصطلاحات‌‏‎ ما ، ‏‎ كشور‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ مي‌دهند ، ‏‎ قرار‏‎
به‌‏‎(‎عمو‏‎) پدر‏‎ برادر‏‎ و‏‎ (دايي‌‏‎)‎ مادر‏‎ برادر‏‎ براي‌‏‎ جداگانه‌اي‌‏‎
در‏‎.‎مي‌برند‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ متفاوتي‌‏‎ خويشاوندي‌‏‎ روابط‏‎ انواع‌‏‎ عنوان‌‏‎
فرزندان‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ "اگو‏‎" فرد‏‎ خواهران‌‏‎ و‏‎ برادران‌‏‎ هاوايي‌‏‎
بزرگ‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ اصطلاح‌‏‎ دو‏‎ تحت‌‏‎ والدين‌‏‎ خواهران‌‏‎ و‏‎ برادران‌‏‎
درنتيجه‌‏‎.‎است‌‏‎ جنسيت‌‏‎ آنها‏‎ بين‌‏‎ تمايز‏‎ فقط‏‎ مي‌شوند ، ‏‎
از‏‎ بسياري‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ روابطي‌‏‎ همه‌‏‎ به‌‏‎ خواهر‏‎ و‏‎ برادر‏‎ اصطلاحهاي‌‏‎
مشخص‌‏‎ گويند‏‎ مي‌‏‎ "First Cousins" آن‌‏‎ به‌‏‎ غربي‌‏‎ فرهنگهاي‌‏‎
فرد‏‎ مادر‏‎ خواهر‏‎ فرد ، ‏‎ مادر‏‎ جامعه‌ها‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ در‏‎.‎مي‌شوند‏‎
.مي‌شوند‏‎ ناميده‌‏‎ اصطلاح‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ (‎عمه‌‏‎) پدرفرد‏‎ وخواهر‏‎ (‎خاله‌‏‎)
"برارزا‏‎" خواهر‏‎ و‏‎ برادر‏‎ فرزندان‌‏‎ به‌‏‎ گرمسار‏‎ "ايوانكي‌‏‎" در‏‎
و‏‎ "برارزابزا‏‎" آنان‌‏‎ فرزندان‌‏‎ فرزندان‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ "خوآرزا‏‎" و‏‎
اصطلاح‌‏‎ (‎كردي‌‏‎ زبان‌‏‎)‎ سنندج‌‏‎ در‏‎.مي‌گويند‏‎ "خوآرزابزا‏‎"
برده‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎"عمه‌‏‎" براي‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ "خاله‌‏‎" براي‌‏‎ هم‌‏‎ "ميميك‌‏‎"
.مي‌شود‏‎
كاركرد‏‎ دو‏‎ داراي‌‏‎ جامعه‌اي‌‏‎ هر‏‎ درون‌‏‎ در‏‎ خويشاوندي‌‏‎ ساختار‏‎
:است‌‏‎ هم‌‏‎ مرتبط‏‎
خويشاوندي‌ ، ‏‎ كاركردهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎:اجتماعي‌‏‎ پايگاه‌‏‎ انتقال‌‏‎.‎‎‏‏1‏‎
نسل‌‏‎ به‌‏‎ نسلي‌‏‎ از‏‎ ودارايي‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ پايگاه‌‏‎ و‏‎ منزلت‌‏‎ انتقال‌‏‎
.است‌‏‎ ديگر‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ خويشاوندي‌‏‎ رابطه‌‏‎:‎اجتماعي‌‏‎ گروههاي‌‏‎ تكوين‌‏‎.‎‎‏‏2‏‎
استمرار‏‎ و‏‎ مي‌آورد‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اجتماعي‌‏‎ متفاوت‌‏‎ گروههاي‌‏‎
.مي‌يابد‏‎
خويشاوندي‌‏‎ رابطه‌‏‎ رديابي‌‏‎
مادر‏‎ و‏‎ پدر‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ را‏‎ روابطشان‌‏‎ كه‌‏‎ بخواهند‏‎ افراد‏‎ وقتي‌‏‎
ايجاد‏‎ خويشاوندي‌‏‎ پيوندهاي‌‏‎ و‏‎ شبكه‌ها‏‎ كنند ، ‏‎ رديابي‌‏‎ خود‏‎
را‏‎ خود‏‎ خويشاوندي‌‏‎ پيوندهاي‌‏‎ نتوانند‏‎ انسانها‏‎ اگر‏‎.مي‌شود‏‎
حل‌‏‎ را‏‎ وراثت‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ مسائل‌‏‎ نمي‌توانند‏‎ كنند ، ‏‎ رديابي‌‏‎
مي‌توان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ "تبار‏‎" به‌‏‎ مربوط‏‎ مفاهيم‌‏‎ و‏‎ معيارها‏‎.كنند‏‎
.كرد‏‎ مشخص‌‏‎ را‏‎ افراد‏‎ نزديك‌‏‎ يا‏‎ دور‏‎ خويشاوندي‌‏‎ روابط‏‎
و‏‎ "مادر‏‎ تبار‏‎" از‏‎ يا‏‎ و‏‎ "پدر‏‎ تبار‏‎" از‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ خويشاوندي‌‏‎
منزلت‌‏‎ تباري‌‏‎ مادر‏‎ نظامهاي‌‏‎ در‏‎.‎شود‏‎ رديابي‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ يا‏‎
و‏‎ مي‌يابد‏‎ انتقال‌‏‎ زنان‌‏‎ تبار‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ ودارايي‌‏‎ اجتماعي‌‏‎
به‌‏‎ مرد‏‎ يك‌‏‎ ميراث‌‏‎ نظامهايي‌ ، ‏‎ درچنين‌‏‎.‎دارد‏‎ كمتري‌‏‎ عموميت‌‏‎
اما‏‎.‎مي‌گردد‏‎ واگذار‏‎ خواهرش‌‏‎ پسر‏‎ به‌‏‎ بلكه‌‏‎ نمي‌رسد ، ‏‎ پسرش‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ اجتماعي‌‏‎ وپايگاه‌‏‎ فردمنزلت‌‏‎ "پدرتبار‏‎" نظامهاي‌‏‎ در‏‎
پدري‌‏‎ خانواده‌‏‎ خويشاوندي‌‏‎ گروه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌برد‏‎ ارث‌‏‎ پدربه‌‏‎ از‏‎
بشري‌ ، ‏‎ فرهنگهاي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ از‏‎است‌‏‎ وابسته‌‏‎
است‌ ، ‏‎ متمركز‏‎ مردان‌‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ بيشتر‏‎ ودارايي‌‏‎ اقتدار‏‎
.مي‌شود‏‎ شناخته‌‏‎ رسميت‌‏‎ به‌‏‎ غالب‏‎ نظام‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"پدرتباري‌‏‎"
وپدري‌‏‎ مادري‌‏‎ تبار‏‎ دو‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ وجوددارند‏‎ نيز‏‎ جامعه‌هايي‌‏‎ اما‏‎
قبيله‌‏‎ در‏‎:مثال‌‏‎ براي‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ آورده‌‏‎ حساب‏‎ به‌‏‎ وراثت‌‏‎ در‏‎
.دارند‏‎ اهميت‌‏‎ يكسان‌‏‎ به‌‏‎ تبار‏‎ دو‏‎ هر‏‎ ‎‏‏،‏‎"نيجريه‌‏‎ ياكوي‌‏‎"
ارواح‌‏‎ ونيز‏‎ دارد‏‎ زمين‌‏‎ درمورد‏‎ كه‌‏‎ حقوقي‌‏‎ و‏‎ مرد‏‎ دارايي‌‏‎
منقول‌‏‎ اموال‌‏‎ ولي‌‏‎ ;مي‌يابد‏‎ انتقال‌‏‎ مذكر‏‎ خط‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ نياكان‌‏‎
ارث‌‏‎ به‌‏‎ مادر‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ خانه‌‏‎ لوازم‌‏‎ و‏‎ پول‌‏‎ احشام‌ ، ‏‎ مانند‏‎
.مي‌رسد‏‎
ايران‌‏‎ سنتي‌‏‎ جامعه‌هاي‌‏‎ در‏‎ خويشاوندي‌‏‎ رابطه‌‏‎
ايران‌‏‎ سنتي‌‏‎ جامعه‌هاي‌‏‎ خويشاوندي‌‏‎ در‏‎ سنتي‌‏‎ رسم‌‏‎ و‏‎ رابطه‌‏‎ دو‏‎
بيتي‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ ضمني‌‏‎ وديگري‌‏‎ آشكار‏‎ يكي‌‏‎.‎است‌‏‎ وجودداشته‌‏‎
:مي‌بينيم‌‏‎ را‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ كرمان‌‏‎ روستايي‌‏‎
را‏‎ دخترت‌‏‎ ندادي‌‏‎ عمو‏‎ الا‏‎
را‏‎ زنت‌‏‎ سخنهاي‌‏‎ كردي‌‏‎ گوش‌‏‎ تو‏‎
برپا‏‎ نيست‌‏‎ حسابي‌‏‎ دنيا‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
را‏‎ دامنت‌‏‎ بگيرم‌‏‎ دنيا‏‎ آن‌‏‎ در‏‎
ادا‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ قلمداد‏‎ "حق‌‏‎" يك‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ عمو‏‎ دختر‏‎ با‏‎ ازدواج‌‏‎.‎‎‏‏1‏‎
رسم‌‏‎)‎است‌‏‎ شده‌‏‎ حواله‌‏‎ آخرت‌‏‎ در‏‎ دادخواهي‌‏‎ به‌‏‎ حق‌‏‎ اين‌‏‎ نشدن‌‏‎
;(آشكار‏‎
خويشاوندان‌‏‎ با‏‎ فرزندانشان‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ زنان‌‏‎ معمولا‏‎.‎‏‏2‏‎
كه‌‏‎ ومي‌كوشند‏‎ نيستند‏‎ راضي‌‏‎ كنند‏‎ ازدواج‌‏‎ شوهر‏‎ خانواده‌‏‎
و‏‎ (‎مادري‌‏‎ خويشان‌‏‎) بگيرد‏‎ صورت‌‏‎ خودشان‌‏‎ خويشان‌‏‎ با‏‎ ازدواج‌‏‎
مخالفت‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ "را‏‎ زنت‌‏‎ سخنهاي‌‏‎ كردي‌‏‎ گوش‌‏‎ تو‏‎" مصراع‌‏‎
.(ضمني‌‏‎ رسم‌‏‎) دارد‏‎
خويشاوندان‌‏‎ با‏‎ ازدواج‌‏‎ غالبا‏‎ گرمسار ، ‏‎ ايوانكي‌‏‎ در‏‎ اما‏‎
چنين‌‏‎ را‏‎ "شدن‌‏‎ عمه‌‏‎ عروس‌‏‎" دختران‌‏‎ مي‌دهندو‏‎ ترجيح‌‏‎ را‏‎ پدري‌‏‎
:مي‌كنند‏‎ تمجيد‏‎
همه‌‏‎ سر‏‎ تاج‌‏‎ عمه‌ ، ‏‎ عروس‌‏‎
وجزغاله‌‏‎ سياه‌‏‎ خاله‌ ، ‏‎ عروس‌‏‎
ايران‌‏‎ در‏‎ خويشاوندي‌‏‎ نوعي‌‏‎ ;خواندگي‌‏‎ كريب‏‎
از‏‎ برخي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ خويشاوندي‌‏‎ نوعي‌‏‎ "خواندگي‌‏‎ كريب‏‎"
يا‏‎ و‏‎ خواندگي‌‏‎ كريب‏‎.‎مي‌شود‏‎ ديده‌‏‎ ايران‌‏‎ عشاير‏‎ و‏‎ روستاها‏‎
پدرخواندگي‌‏‎ مانند‏‎ (‎آذربايجان‌‏‎ اهر‏‎)‎ "گزيني‌‏‎ كيوره‌‏‎"
قراردادي‌‏‎ و‏‎ آيين‌‏‎ طبق‌‏‎ و‏‎ مراسم‌‏‎ انجام‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ رابطه‌اي‌‏‎
به‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ برقرار‏‎ متفاوت‌‏‎ نسل‌‏‎ و‏‎ نيا‏‎ دو‏‎ از‏‎ مرد‏‎ دو‏‎ ميان‌‏‎
.وجودمي‌آيد‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎ خانواده‌‏‎ دو‏‎ ميان‌‏‎ خويشاوندي‌‏‎ آن‌‏‎ دنبال‌‏‎
كسي‌‏‎ وقتي‌‏‎ مازندران‌ ، ‏‎ سياه‌مرزكوه‌‏‎ و‏‎ گركان‌‏‎ پاقلعه‌‏‎ در‏‎
را‏‎ خود‏‎ دوستان‌‏‎ از‏‎ مردي‌‏‎ كند ، ‏‎ ختنه‌‏‎ را‏‎ پسرش‌‏‎ بخواهد‏‎
را‏‎ آن‌‏‎ هزينه‌‏‎ و‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ ختنه‌‏‎ مراسم‌‏‎ مقدمات‌‏‎ تا‏‎ برمي‌گزيند‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ مي‌خوانند ، ‏‎ "كريب‏‎" را‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ مرد‏‎ اين‌‏‎.كند‏‎ تامين‌‏‎
او‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌شمارند‏‎ عزيز‏‎ را‏‎ او‏‎ كودك‌‏‎ خويشان‌‏‎ مراسم‌ ، ‏‎ انجام‌‏‎
افراد‏‎.‎مي‌گذارند‏‎ احترام‌‏‎ خانواده‌‏‎ بزرگ‌‏‎ و‏‎ سرپرست‌‏‎ حد‏‎ سر‏‎ تا‏‎
محرم‌‏‎ يكديگر‏‎ به‌‏‎ پس‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كودك‌‏‎ و‏‎ كريب‏‎ خانواده‌‏‎ دو‏‎
محارم‌‏‎ با‏‎ زنا‏‎ و‏‎ ممنوع‌‏‎ آنها‏‎ ميان‌‏‎ ازدواج‌‏‎ و‏‎ خواهندشد‏‎
.آورد‏‎ دوام‌‏‎ نسل‌‏‎ چند‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ شناخته‌‏‎
كه‌‏‎ دارند‏‎ مثلي‌‏‎ گرگان‌‏‎ و‏‎ شهر‏‎ آزاد‏‎ مرزبن‌‏‎ روستاي‌‏‎ مردم‌‏‎
هم‌‏‎ را‏‎ كريب‏‎ سگ‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ نمي‌شود‏‎ را‏‎ كريب‏‎ دختر‏‎":‎مي‌گويد‏‎
.مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ رابطه‌‏‎ دو‏‎ مثل‌‏‎ اين‌‏‎ ".‎كرد‏‎ چخ‌‏‎ نمي‌شود‏‎
.كودك‌‏‎ و‏‎ كريب‏‎ خانواده‌‏‎ دو‏‎ ميان‌‏‎ ازدواج‌‏‎ ممنوعيت‌‏‎.‎‏‏1‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ قدري‌‏‎ به‌‏‎ منزلت‌‏‎ و‏‎ ارج‌‏‎ اين‌‏‎"كريب‏‎" اعتبار‏‎ و‏‎ شان‌‏‎.‎‎‏‏2‏‎
و‏‎ بي‌احترامي‌‏‎ از‏‎ نشانه‌اي‌‏‎ هم‌‏‎ كريب‏‎ سگ‌‏‎ "كردن‌‏‎ چخ‌‏‎" حتي‌‏‎
.بي‌ادبي‌است‌‏‎
"كريو‏‎" خراسان‌‏‎ شمال‌‏‎ روستاهاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خويشاوندي‌‏‎ چنين‌‏‎
وبه‌‏‎ مي‌زنند‏‎ صدا‏‎ "عموجان‌‏‎" را‏‎ "كريو‏‎" كودك‌‏‎ خانواده‌‏‎.‎گويند‏‎
.مي‌گذارند‏‎ بسيار‏‎ احترام‌‏‎ او‏‎
منابع‌‏‎ *
اقتباس‌‏‎ جامعه‌شناسي‌ ، ‏‎ زمينه‌‏‎ (‎‏‏1357‏‎)‎ كوف‌‏‎ ونيم‌‏‎ برن‌‏‎ اگ‌‏‎ -
(جيبي‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ سهامي‌‏‎ شركت‌‏‎:‎تهران‌‏‎ )‎پور‏‎ آريان‌‏‎ حسين‌‏‎ امير‏‎
مجله‌‏‎)‎اجتماعي‌‏‎ ساخت‌‏‎ و‏‎ جامعه‌‏‎ فرهنگ‌ ، ‏‎ (‎‏‏1354‏‎)‎علي‌‏‎ بلوكباشي‌ ، ‏‎ -
(پاييز 1354‏‎ ‎‏‏،‏‎ دوم‌‏‎ شماره‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ عامه‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ و‏‎ مردم‌شناسي‌‏‎
احمد‏‎ ترجمه‌‏‎ تمدن‌ ، ‏‎ گاهواره‌‏‎ زمين‌‏‎ مشرق‌‏‎ (‎‎‏‏1367‏‎)‎ ويل‌‏‎ دورانت‌‏‎ -
(اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ آموزش‌‏‎ و‏‎ انتشارات‌‏‎:تهران‌‏‎)‎ ديگران‌‏‎ و‏‎ آرام‌‏‎
:تهران‌‏‎)‎انسان‌شناسي‌‏‎ مباني‌‏‎ (‎‏‏1368‏‎)‎ محمود‏‎ روح‌الاميني‌ ، ‏‎ -
(عطار‏‎ انتشارات‌‏‎
محمود‏‎ ترجمه‌‏‎ توحش‌ ، ‏‎ عصر‏‎ در‏‎ انسان‌‏‎ (‎‎‏‏1363‏‎)‎ ئولين‌‏‎ ريد ، ‏‎ -
(هاشمي‌‏‎ انتشارات‌‏‎:‎تهران‌‏‎) عنايت‌‏‎
خانواده‌‏‎ شناسي‌‏‎ جامعه‌‏‎ بر‏‎ مقدمه‌اي‌‏‎ (‎‎‏‏1370‏‎)‎باقر‏‎ ساروخاني‌ ، ‏‎ -
(سروش‌‏‎ انتشارات‌‏‎:‎تهران‌‏‎)
خراسان‌‏‎ مردم‌‏‎ رسوم‌‏‎ و‏‎ عقايد‏‎ (‎‏‏1363‏‎)ابراهيم‌‏‎ شكورزاده‌ ، ‏‎ -
(سروش‌‏‎ انتشارات‌‏‎:‎تهران‌‏‎)
نامه‌‏‎)‎ايران‌‏‎ عشاير‏‎ در‏‎ سنتي‌‏‎ ساخت‌‏‎ (‎‏‏1368‏‎)‎ جواد‏‎ صفي‌نژاد ، ‏‎-
دوره‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ دانشگاه‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ علوم‌‏‎ دانشكده‌‏‎ اجتماعي‌ ، ‏‎ علوم‌‏‎
(زمستان‌ 1368‏‎ شماره‌ 3 ، ‏‎ اول‌ ، ‏‎ جلد‏‎ جديد ، ‏‎
ايرج‌‏‎ ترجمه‌‏‎ تابو ، ‏‎ و‏‎ توتم‌‏‎ (‎‏‏1362‏‎)‎ زيگموند‏‎ فرويد ، ‏‎ -
(آسيا‏‎ انتشارات‌‏‎:‎تهران‌‏‎) پورباقر‏‎
مشفق‌‏‎ ترجمه‌‏‎ جامعه‌شناسي‌ ، ‏‎ (‎‎‏‏1346‏‎)‎ ساموئل‌‏‎ كنيگ‌ ، ‏‎ -
(كبير‏‎ امير‏‎ انتشارات‌‏‎:‎تهران‌‏‎)همداني‌‏‎
انسان‌‏‎ به‌‏‎ درآمدي‌‏‎(‎‏‏1372‏‎)‎هلن‌‏‎ واتسون‌ ، ‏‎ و‏‎ سايمون‌‏‎ كولمن‌ ، ‏‎ -‎
(سيمرغ‌‏‎ نشر‏‎:تهران‌‏‎) شناسي‌‏‎
منوچهر‏‎ ترجمه‌‏‎ شناسي‌ ، ‏‎ جامعه‌‏‎ (‎‏‏1374‏‎)آنتوني‌‏‎ گيدنز ، ‏‎ -
(ني‌‏‎ نشر‏‎:تهران‌‏‎)صبوري‌‏‎
ميلاني‌‏‎ مهين‌‏‎ ترجمه‌‏‎ ساموآ ، ‏‎ در‏‎ بلوغ‌‏‎ (‎‎‏‏1365‏‎) مارگارت‌‏‎ ميد ، ‏‎ -
(ويس‌‏‎ نشر‏‎:تهران‌‏‎)


Copyright 1996-2000 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.