نسخه چاپی/همشهری آنلاین
تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
تاریخ : شنبه 9 دی 1391 - 20:17:20 کد مطلب:196051
سرویس خبری: اجتماع > اجتماعی
توسط شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت:

فرآیند طراحی و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تصویب شد

همشهری آنلاین:
«نقشه راه و فرایند طراحی و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» به تصویب شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رسید.

پایگاه اینترنتی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نوشت: «نقشه راه و فرایند طراحی و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» گام‌های اساسی که برای تهیه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باید برداشته شود و ترتیب منطقی و زمان‌بندی آن را مشخص می‌سازد.

این نقشه با بهره‌گیری از مجموعه‌ نظرات اندیشمندان و صاحبنظران کشور و پیشنهادهای مطرح شده در اولین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تهیه شده است.

«نقشه راه و فرایند طراحی و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» با طرح مسئله و خطوط راهنمای تحقیق و تدوین الگو از نگاه رهبر معظم انقلاب آغاز می‌شود و با تدوین چیستی، چرایی و ویژگی‌های الگو، مبانی الگو، روش‌شناسی طراحی الگو، آسیب‌شناسی روند پیشرفت کشور، تحلیل و نقد نظریه‌های توسعه و تجربیات جهانی ادامه پیدا می‌کند.

همچنین حمایت از نظریه‌پردازی در زمینه الگو و تدوین الگوی پایه رهبری تحول از دیگر گام‌های مندرج در این نقشه است. این نقشه گام‌های لازم برای تهیه و تدوین بخش‌های مختلف الگو را معین می‌سازد و کمک به نظریه‌پردازی و گفتمان‌سازی الگو و گام‌های دیگر را مورد توجه قرار می‌دهد. مراحل تائید و تصویب و بازخورد و بازنگری الگو نیز در نقشه تعیین شده است.

http://www.hamshahrionline.ir/details/196051 لینک مطلب: